3 மறுமொழிகள்:

Blogger Boston Bala மொழிந்தது...

சிவாஜி என்றவுடன் ஆசையுடன் ஓடி என்னை ஏமாற்றி விட்டீர்களே ரவி :-P

12:55 PM  
Blogger icarus prakash மொழிந்தது...

ரவி, ஏவிஎம்மின் சிவாஜியை விட, இந்த சிவாஜி கதை சுவாரசியம்.

// that there is a folkloric and unconscious acceptance of Shivaji as an oedipal rebel//

இதிலே oedipal rebel க்கு என்ன அர்த்தம்? நான் நினைத்ததுதானா?

12:59 PM  
Blogger ravi srinivas மொழிந்தது...

BB
Dont worry if i get any insider information i will share it with you before making it public :)
Prakash
இதிலே oedipal rebel க்கு என்ன அர்த்தம்? நான் நினைத்ததுதானா?
As both the books have been banned in India you wont be able to buy them and get to know the views of the author or what the other texts
he has consulted mention about his childhood.So we are left with more questions than answers.

6:56 PM  

Post a Comment

<< முகப்பு