மார்க்ஸ், டார்வின் - ஒரு பொய்யும் அது குறித்த கடிதமும்

இந்த வாரத் திண்ணையில் அரவிந்தன் நீலகண்டன் மார்க்ஸ், டார்வின் குறித்து எழுதியிருந்தது குறித்து இரண்டு கடிதங்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது குறித்து நான் இன்னொரு கடிதத்தினை மின்னஞ்சலாக அனுப்பினேன்.அது திண்ணைக்கு கிடைத்ததா என்று தெரியவில்லை. மீண்டும் அனுப்பியிருக்கிறேன். அதனை இங்கு தருகிறேன். அரவிந்தன் மார்க்சியத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காகஎத்தகைய பொய்யினையும் எழுதுவார் என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு.

திண்ணை ஆசிரியர் குழுவினருக்கு,
அரவிந்தன் நீலகண்டன் எழுதுகிறார்:தன்னை சமூகவியலின் டார்வினாக கற்பனை செய்து கொண்டவர் மார்க்ஸ்.எனவே தனது 'மூலதனத்தை'டார்வினுக்கு சமர்பிக்கவும் செய்தார். டார்வின் மிகத்தெளிவாக அதை அனுமதிக்க மறுத்துவிட்டார்.http://www.thinnai.com/le1216044.html
இது பொய், முழுப் பொய். ஏனெனில் மார்க்ஸ் மூலதனத்தை டார்வினுக்கு சமர்பிக்கவில்லை.எனவேடார்வின் அதை மறுத்தாரா இல்லையா என்ற கேள்வி எழ எந்த அவசியமுமில்லை. அப்படி ஒரு கருத்துநிலவியது உண்மை. ஆனால் அது பொய் என்று நிரூபிக்கப்பட்டு கால் நூற்றாண்டிற்கு மேலாகிறது.இதற்கு ஆதாரமாக என்னால் இரண்டு சான்றுகளை தர முடியும்.இன்னும் சான்றுகள் தர முடியும்.ரிச்சர்ட் டாகின்ஸ¤ம் இது குறித்து எழுதியிருக்கிறார்.இக்கருத்து பொய் என்றே கூறியிருக்கிறார்,ஒரு விவாதத்தில். என் நினைவிலிருந்து அச்சான்றை குறிப்பிட முடியவில்லை. நூலகத்தில் சென்றுதேட நேரமில்லை.
சான்று 1:
Darwin's Complaint : Raplh Colp,Reply by W.W.Bartley III
Raplh Colp: Bartley claims that Darwin "refused Karl Marx permissionto dedicate Das Kapital to him." This claim—based on an October 12,1880, Darwin letter presumed to have been written to Marx—was firstmade by the Soviet scholar, Professor Ernst Kolman, and published inthe Russian Communist magazine, Under the Banner of Marxism (Jan.-Feb.1931); and then, for about 45 years, it was believed by many Darwinscholars throughout the world. In 1975 there was discovered (in theCambridge University Library) a letter to Darwin, written by EdwardAveling, dated October 11, 1880: this showed that Darwin's presumedMarx letter was, really, an answer to Aveling. There was, thus, noevidence that Marx desired to dedicate Das Kapital (or any of hisworks) to Darwin. This was reported on by Lewis Feuer, P. ThomasCarroll, and myself, in "On the Darwin-Marx Correspondence," Annals ofScience 33 (1976), pages 383-394. Soviet scholars were given copy ofAveling's letter, and a French report was published (Pierre Thuillier,"La Correspondence Darwin-Marx: Une Rectification," La Recherche,April 1977, pages 394-395).
W.W.Bartley : Dr. Colp does the reader a service in calling attentionto the Darwin-Aveling correspondence. This discovery, which waspublished in Annals of Science in July 1976, is still not widelyknown; certainly I did not know of it when I wrote my review of Colp'sbook last May. Readers may be interested to know that the hypothesisthat Darwin's letter of October 12, 1880 was addressed to EdwardAveling rather than to Karl Marx was ventured by Professor Lewis S.Feuer in his article, "Is the 'Darwin-Marx Correspondence' Authentic?"published in Annals of Science in January 1975. Feuer's hypothesis wasconfirmed by the independent discovery, by P. Thomas Carroll and Dr.Colp, of the Aveling letter to Darwin of October 11, 1880. Thus it wasAveling, and not Marx, who sought to dedicate a book to Darwin; andthe book was The Student's Darwin, not Das Kapital!
இக் கடிதங்கள் 1977லேயே வெளியாகிவிட்டன.

சான்று 2
THE FIRST DARWINIAN LEFT: RADICAL AND SOCIALIST RESPONSES TODARWIN, 1859–1914 D.A. Stack HISTORY OF POLITICAL THOUGHT. Vol. XXI.No. 4. Winter 2000 682-710
The myth is that Marx offered to dedicate some volume or edition ofCapital to Darwin. The documentary evidence for this claim was alwaysslender. At some point, a letter to Edward Aveling—the partner ofMarx's daughter Eleanor—got mixed in with a box of Marx'scorrespondence which Eleanor owned in the 1890s. The letter was fromDarwin, politely declining Aveling's offer to dedicate an atheisticpamphlet to him. To one unwitting 1930s Moscow archivist it appearedthat Darwin was declining Marx, and in the hands of the historicalprofession a legend was born.3 3 See, for example, I. Berlin, KarlMarx (London, 1963), pp. 247–8; S. Avineri, 'From Hoax to Dogma — afootnote on Marx and Darwin', Encounter (March 1967), pp. 30–2; B.Ollmann, Alienation: Marx's Conception of Man in Capitalist Society(Cambridge, 1971), p. 53; D. McLellan, Karl Marx: His Life and Thought(London, 1973), p. 424; V. Gerratana, 'Marx and Darwin', New LeftReview, 35 (1974), pp. 60–82.For a flavour of how the myth waseventually disproved see L.S. Feuer, 'Is the "Darwin–MarxCorrespondence" Authentic?', Annals of Science, 32 (1975), pp. 1–12;
http://www.imprint.co.uk/pdf/stack.pdf
1970 களிலேயே இக்கருத்து பொய் என்பது தெளிவாக நிரூபிக்கப்பட்டுவிட்டது. 1977 ல் கோல்ப்எழுதியுள்ளது இதை உறுதி செய்கிறது.
மார்க்ஸ் டார்வினின் கருத்துக்களை வரவேற்றாலும் அவற்றை விமர்சித்துமுள்ளார். மேலும்மார்க்சியர்களும், இடதுசாரிகளும் டார்வினின் கருத்துக்கள் குறித்து தொடர்ந்துவிவாதித்துள்ளனர்.மார்க்ஸ், ஏங்கெல்ஸ் டார்வினின் கருத்துக்களை குறித்து என்ன கருதினார்கள்,எழுதியிருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து மேலுமறிய மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டுரையை (சான்று 2)படித்துத் தெரிந்து கொள்ளலாம். நான் முன் வைத்துள்ள இரண்டு சான்றுகளும் மிகவும் நம்பகமானசான்றுகள். கட்சி அல்லது இயக்கம் சார்ந்த சான்றுகள் அல்ல இவை.அரவிந்தன் எந்த சான்றையும் முன்வைக்கவில்லை என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும்.
1970 களில் இறுதியிலே நிராகரிக்கப்பட்ட கருத்து ஒன்றை இன்று 2004 டிசம்பரில் ஒருவர் அதுஉண்மை என்று ஏன் முன் வைக்க வேண்டும்.அவரது நோக்கம் மார்க்ஸையும், மார்க்சியதையும்வசை பாட வேண்டும், இகழ வேண்டும், என் போன்றவர்களையும் இகழ வேண்டும் என்பதென்றால்அதற்காக எத்தனை பொய்களைத்தான் அவர் எழுதுவார், திண்ணையும் வெளியிடும்.
ஏற்கனெவே கோவை ஞானி, ஹால்டேன் குறித்து அவர் எழுதிய பொய்கள் திண்ணையில்சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன. இப்போது இன்னொரு பொய். (இத்துடன் அவர் எழுதியுள்ள பொய்கள், பிறர்கருத்துத் திரிபுகள் பட்டியல் முடியவில்லை. இன்னும் இருக்கிறது)
தனக்கு இது பொய் என்று நிரூபிக்கப்பட்டுவிட்டது தெரியாது என்று அவர் குறிப்பிட்டால் அவர்கடந்த 30 ஆண்டுகளாக இது குறித்து நடந்த விவாதம் எதையும் அறிந்திருக்கவில்லை என்றுபொருள்.அப்படிப்பட்டவர் ஏன் மீண்டும் மீண்டும் மார்க்சியம், பரிமாணம் குறித்து தான் அனைத்தையும்அறிந்த தொனியில் எழுத வேண்டும்.மேலும் இத்தகைய ஒரு தகவலைத் தருவதற்கு முன்னர் அதுசரிதானா என்று அறிய வேண்டியது அவரது கடமையல்லவா.தான் எழுதுவதில் சந்தேகம் இருந்தால்அதையாவது தெரிவிப்பதுதானே முறை.
எப்படி எழுதினாலும் யாரும் கேள்வி கேட்கமாட்டார்கள், திண்ணை ஆசிரியர் குழுவினரும்அப்படியே வெளியிட்டுவிடுவார்கள் என்ற தைரியத்தில் அவர் இதை எழுதியிருக்கலாம். ஆனால்எல்லோரையும் எப்போதும் ஏமாற்ற முடியாது என்பதை அவர் இப்போதாவது உணர வேண்டும்.
இது போன்ற பொய்களை தொடர்ந்து திண்ணை வெளியிட்டால் திண்ணையின் நம்பகத்தன்மைதான்பாதிக்கப்படும். திண்ணைக் குழு இது போன்ற மோசடிகளை தவிர்க்க என்ன செய்யப் போகிறது.
K.ரவி ஸ்ரீநிவாஸ்

1 மறுமொழிகள்:

Blogger ROSAVASANTH மொழிந்தது...

ரவி, சிரிப்புதான் வருகிறது. அறிவியலை குறித்தே கூசாமல் அவர் பொய் (ஐயம் திரிபட பொய்) சொல்லி, அதை வெளிபடுத்த போய் நான் தடை செய்யபட்டு, வசைபாடியதாக பழியும் சுமந்து நிற்கிறேன். இப்படி மார்க்ஸ் பற்றி சொன்ன பொய்க்கா திண்ணை நடவடிக்கை எடுக்கபோகிறது. ரொம்ப நகைச்சுவை உணர்வு உங்களுக்கு!

3:35 AM  

Post a Comment

<< முகப்பு