இங்கு மட்டுமல்ல, அங்கும்


இங்கேதான் சிலர் இயற்கை உற்பாதங்களையும் தர்மம், கடவுள்,பாபம்,பாவிகள் போன்றவற்றையும்தொடர்புபடுத்தி பேசுகிறார்கள் என்றால் அமெரிக்காவில் வலுப்பெற்றுள்ள வலதுசாரி கிறித்துவம்ஏசுவின் வருகை குறித்து பேசுகிறது, சூழல்சீர்கேடு, பஞ்சம் குறித்து விவிலியக் 'கண்ணோட்டத்தில்' விளக்கம் தருகிறது.
நல்ல வேளையாக இந்தியாவில் ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் இது போல் பேசுவதில்லை.கல்கி அவதாரம்,கலி யுகம், யுகதர்மம் என்றெல்லாம் அவர்கள் காரணம் கூறுவதில்லை.

2 மறுமொழிகள்:

Anonymous Anonymous மொழிந்தது...

The origins of WACC date back to 1950 when Christian communicators from Europe and North America were seeking guidelines for the future of religious broadcasting. Several organisations shared the same concerns and they eventually established WACC in 1968. ,,, WACC’s aims and to its Christian Principles of Communication....

This is where you write articles... People in the glass houses....

10:31 PM  
Blogger ravi srinivas மொழிந்தது...

WACC is not a christian fundamentalist organisation.they take up social issues and are concerned about media democracy, global trade and
culture, intellectual property rights etc.and you
should have had a look at what i have written or what
the contents of that issue were.

1:48 AM  

Post a Comment

<< முகப்பு