புத்தக மதிப்புரை

அண்மையில் நான் எழுதிய புத்தக மதிப்புரை ஒன்று வெளியாகியுள்ளது.அது குறித்த விபரம்
review published in Science and Public Policy Vol.31 No 1 February 2004
Review of
Information Feudalism : Who Owns The Knowledge Economy ?
Peter Drahos with John Braithwaite Pp 253+xviii London: Earthscan,
2002, paperback Pound Sterling 12 ISBN 1 85383 917 5

இதன் முதல் வரை நகல் வேண்டுவோர் மின்ன்ஞ்சல் அனுப்பினால் அனுப்ப முடியும்.(ravisrinivas@rediffmail.com)

அல்லது கீழ்க்கண்ட இணைய முகவரியிலிருந்து இறக்கிக் கொள்ளலாம்.
http://in.geocities.com/ravisrinivasin/inffeud.doc
இது ஒரு முக்கியமான நூல்.முடிந்தால் பின் தமிழில் இதைப் பற்றி எழுதுகிறேன். உயிர்மையில் எழுதிய கட்டுரையில் இந்நூலை ஒரு சான்றாகக் குறிப்பிட்டிருந்தேன். மதிப்புரையைப் படிப்பதன் மூலம் இந்த நூல் விடுக்கும் செய்திகள் எவை என்பதை அறிய முடியும். இதை எழுதியுள்ள பீட்டர் டிரகோஸ் அறிவு சார் சொத்துரிமைகள் குறித்து முக்கியமான கட்டுரைகள், நூல்கள் எழுதியுள்ளார்.அறிவு சார் சொத்துரிமைகளின் தத்துவப்பிண்ணனி, மனித உரிமைகளும் அறிவு சார் சொத்துரிமைகளும் குறித்து இவர் எழுதியுள்ளவை குறிப்பிடத்தக்கவை.

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு